# File Name Download
1 1 st Annual Report -2075 -2076 Download
1 2 nd Annual Report - 2076 - 2077 Download
1 3 rd Annual Report - 2077 - 2078 Download
1 4th Annula report -2078 -079 Download
1 सूचनाको हक २०७९ बैशाख देखि असार मसान्त सम्मको Download
1 सूचनाको हक २०७९ साउन देखि असोज मसान्त सम्मको Download
1 स्मारिका Download
1 थारू लोक गितके मोट्री Download
1 थारू आयोग सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी Download
1 प्रदेशगत-जनसंख्या-र-भाषा Download