# File Name डाउनलोड
1 १ बार्षिक प्रतिवेदन -२०७५ -२०७६ डाउनलोड
1 २ बार्षिक प्रतिवेदन २०७६ - २०७७ डाउनलोड
1 ३ बार्षिक प्रतिवेदन- २०७७ - २०७८ डाउनलोड
1 4th Annula report -2078 -079 डाउनलोड
1 सूचनाको हक २०७९ बैशाख देखि असार मसान्त सम्मको डाउनलोड
1 सूचनाको हक २०७९ साउन देखि असोज मसान्त सम्मको डाउनलोड
1 स्मारिका डाउनलोड
1 थारू लोक गितके मोट्री डाउनलोड
1 थारू आयोग सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी डाउनलोड
1 प्रदेशगत-जनसंख्या-र-भाषा डाउनलोड
1 सूचनाको हक २०७९ कार्तिक देखि पुस मसान्त सम्मको डाउनलोड
1 सूचनाको हक २०७९ माघ देखि चैत मसान्त सम्मको डाउनलोड