पदाधिकारीहरु

आयोगका पदाधिकारीहरुः

क्र.सं. बिवरण
नामः विष्णु प्रसाद चौधरी 
पदः माननीय अध्यक्ष

नियुक्ति मितिः २०७५।१२।०७

2 नामः भाेलाराम चाैधरी 
पदः माननीय सदस्य

नियुक्ति मितिः २०७७।१०।२१

नामः सुबाेध सिंह थारू 
पदः माननीय सदस्य

नियुक्ति मितिः २०७७।१०।२१

COPYRIGHT@ Powered By IT HOME