मा. सदस्य भोलाराम चौधरीद्धारा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मा. हरिशंकर मिश्रज्यूलाइ आयोगको पाँचौ बार्षिक प्रतिवेदन बुझाए पश्चातको सामूहिक तस्वीर

मा. सदस्य भोलाराम चौधरीद्धारा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मा. हरिशंकर मिश्रज्यूलाइ आयोगको पाँचौ बार्षिक प्रतिवेदन बुझाए पश्चातको सामूहिक तस्वीर