मा. सदस्य सुवोधसिंह थारुद्वारा सु.प.प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मा. देवराज जोशीज्यूलाइ आयोगको पाँचौ बार्षिक प्रतिवेदन बुझाए पश्चातको सामूहिक तस्वीर

मा. सदस्य सुवोधसिंह थारुद्वारा सु.प.प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मा. देवराज जोशीज्यूलाइ आयोगको पाँचौ बार्षिक प्रतिवेदन बुझाए पश्चातको सामूहिक तस्वीर